top of page

SOLAR MOVE PROJECT บันดาลไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อโอกาสของชีวิตห่างไกล


“ไฟฟ้า” คือโอกาสและความสว่างไสวในชีวิตของผู้คนที่อยู่ในดินแดนห่างไกล พื้นที่ชายขอบ เพราะนอกจากความสว่างจากหลอดไฟแล้ว ยังหมายถึงโอกาสที่เข้าถึงสื่อการศึกษา ความก้าวหน้า และเจริญของโลกภายนอกอีกด้วย ซึ่งแน่นอนด้วยหลายเหตุผลที่ทำให้พวกเขาขาดโอกาสเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พิพาท พื้นที่อุทยานฯ หรือความไม่เหมาะสมของพื้นที่ในการติดตั้งไฟฟ้าระบบหลัก ทางออกของปัญหามีได้หลายทางและหนึ่งในนั้นคือ นวัตกรรม SolarMove

นวัตกรรม SolarMove นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถนำไฟฟ้าเข้าถึงผู้คนในพื้นที่ห่างไกลได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งได้มีการทดลองใช้งานแล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บ้านแม่เหลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก พื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่บ้านคีรีล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายขอบได้มีไฟฟ้าพลังงานสะอาดใช้

กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ PEA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าถาวรได้ ในชื่อ SolarMove ซึ่งถือเป็นต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้

SolarMove มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก สามารถเปิดกางแผงโซลาร์ที่พับไว้ภายในออกได้ โดยอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนผลิตและส่วนกักเก็บจะติดตั้งอยู่ในชุดเดียวกัน และจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรงและระบบไฟฟ้ากระแสสลับ จึงไม่ต้องยุ่งยากในการติดตั้งโครงสร้างถาวร ทั้งยังดูแลซ่อมแซมสะดวก นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ที่ปรับได้อย่างเหมาะสมตามการใช้งาน เช่น มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ มีระบบวัดปริมาณไฟฟ้าสำรองที่เหลือและระบบเพิ่มกำลังการจ่ายไฟฟ้า เพื่อความสะดวกที่มากขึ้น

จากปัญหาสู่การบันดาลไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ห่างไกล ได้เป็นตัวจุดประกายโอกาสให้กับผู้คนที่ขาดโอกาสมากมาย เชื่อว่าหากพวกเขาได้รับโอกาสการเข้าถึงพลังงานสะอาดแล้ว พวกเขาจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาบ้านเกิด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากการใช้พลังงานสะอาด โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

bottom of page