เปิดรับสมัครแล้ว...อบรมช่างบันดาลไฟ

     กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนา และยกระดับฝีมือช่างโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย 

อบรมฟรี มีความรู้ ได้ใบรับรองเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมการทดสอบหลังฝึกอบรม เพื่อรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับช่างโซลาร์เซลล์ จำนวน 20 รุ่น ๆ ละ 20 คน ทุกภาคทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน 

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

 

LINK รับสมัคร https://forms.gle/K7no7pNyUNmAiEjc7

(ผู้ได้รับสิทธิ์การอบรมจะต้องอบรมจนครบตามเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของการอบรมรายวิชาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯ)

 

หมายเหตุ : กิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้านโซลาร์เซลล์เท่านั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นไปตามคุณสมบัติ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของโครงการ ฯ

ติดตามการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์อบรมช่างบันดาลไฟในแต่ละพื้นที่ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ Facebook Fan Page คนบันดาลไฟ

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA