top of page
ช่าง .png

     หลักสูตรอบรมช่างบันดาล มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ เพื่อสร้างช่างโซลาร์เซลล์จำนวน 400 คน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมโซลาร์เซลล์ระยะสั้น 4 วัน 3 คืน (30 ชั่วโมง) โดยมีการประกาศรับสมัครคนทั่วประเทศ ที่มีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตร มาร่วมเป็นช่างบันดาลไฟ 

     โดยหลักสูตรจะเป็นการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมการทดสอบหลังฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับช่างโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย จำนวน 20 รุ่น รุ่นละ 20 คน ทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยแบ่งออกเป็นช่างในพื้นที่ภูมิภาค กว่า 12 จังหวัด

bottom of page