kob-2.png

กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้ไบโอ
     โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาว  5 นาที นำเสนอเรื่องราวการใช้ประโยชน์จากพลังงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากพลังงานหมุนเวียน Biogas และ Biomass  และตอบโจทย์ Clean Energy For Life พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน จาก Biogas และ Biomass เพื่อให้เด็กไทย ได้มีความรู้ที่ถูกต้อง และยังเข้าใจในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Biogas และ Biomass  ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงจากวัตถุดิบกระจายอยู่รอบตัว
 

Clean energy for life !!
     เพราะพลังงานคือเรื่องสำคัญ และจำเป็นสำหรับทุกชีวิต หากเราสามารถใช้พลังงานสะอาดเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้เพิ่มมากขึ้น หากทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เรียนรู้การใช้พลังงานหมุนเวียนจาก Biogas และ Biomass อย่างเข้าใจ ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้และผู้อื่นในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม ในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ไปจนถึงระดับประเทศได้!!!

สมัครได้ที่ http://tvburabha.com/news/view/470


ติดต่อ FB : KOBNOKKALA