top of page

กิจกรรมสัญจร 4 ภาค Road Show ทั่วประเทศ เพื่อเสริมทักษะ สร้างความรู้ ปลดปล่อยศักยภาพ

ของเด็กไทย สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างการเรียนรู้ และความตระหนัก

ในคุณค่าของพลังงานสะอาด ผ่านการจัดกิจกรรม ประกวดสื่อสร้างสรรค์ กับพลังงานทางเลือกใหม่

ในกิจกรรม กบจูเนียร์ BIO Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ ความยาว 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ

BIO TEENERGY

Virtual Camp

ค่ายสร้างสรรค์พลังงานสะอาด

ค่ายแห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตและมิตรภาพ เด็กๆ และครูที่ปรึกษา กว่า 300 ชีวิต จาก 20 ทีม

ทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Camp เพือเรียนรู้การ ผลิตผลงานจาก

ทีมงานกบจูเนียร์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในวงการสื่อ แบบเรียนจริง รู้จริงในรูปแบบออนไลน์

bottom of page