ในปีที่ผ่านมา โครงการ “คนบันดาลไฟ” สร้างขึ้นเพื่อความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารไปในทุกมิติ จนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคม สู่การปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” จนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในปี พ.ศ. 2562

จากแนวความคิดนี้ จึงต่อยอดไปสู่กลยุทธ์การสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2563โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจจนก่อเกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายใหม่จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE” ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ.

CLEAN ENERGY FOR LIFE
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

“ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด”

คือทางเลือกใหม่และสิ่งจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน
เพื่อตอบสนองปัจจัยการดำรงอยู่อย่างผาสุกของผู้คน ชุมชน

และสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ก่อให้เกิดสมดุลในทุกมิติชีวิต
เชื่อมโยงทุกระดับจากครัวเรือนสู่ชุมชน จากสังคมสู่ระดับโลก
เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


พลังงานแสงอาทิตย์ : SOLAR CELL

พลังงานสะอาดจากฟากฟ้า ที่เข้าถึงง่าย ทันที ฟรีและไม่มีวันหมด
แปรรูปพลังงานแสงเป็นพลังไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
นำแสงสว่างและความสุขให้เข้าถึงทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน


พลังงานขยะ : WESTE TO ENERGY

พลังงานจากของเสีย เปลี่ยนสิ่งสกปรกอันไร้ค่า ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด

ย่อยสลายขยะจากครัวเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรม
ผ่านกระบวนการหมักก๊าซและเผาไหม้

ก่อให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และหมุนเวียนกลับไปใช้อย่างยั่งยืน

พลังงานชีวมวล : BIOMASS

พลังงานสะอาดจากกากใยธรรมชาติ ของเหลือจากวิถีเกษตรกรรม
เปลี่ยนของเหลือจากผืนไร่ ผืนนา กากพืช เศษไม้
ใยธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานสะอาด
ไฟฟ้าเพื่อชีวิต เพื่อชุมชน เพื่อโลก


พลังงานชีวภาพ : BIOGAS

พลังงานสะอาดจากสารอินทรีย์ ของดี…จากของเสียของทุกคน
เปลี่ยนของเสียจากชุมชนเมืองและภาคการเกษตร ขี้หมู ปุ๋ยคอก โคลนจากน้ำเน่า
แปรรูปเป็นก๊าซเหนือผิวน้ำ ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA