top of page
สาน .png

สานโรงสานแรง

     เรื่องราวความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริจาค หรือการสนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างจิตอาสา ชาวบ้าน ชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

     “ขอบคุณน้ำใจคนไทย ที่มอบให้โรงพยาบาล” โครงการ “ไฟ จาก ฟ้า”

พลังานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย ปิดรับบริจาคแล้ว เนื่องจาก

ภารกิจจัดหางบประมาณดำเนินการได้ครบถ้วนแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook 77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า #โรงพยาบาลไฟจากฟ้า

bottom of page