top of page
aw-logo-คนบันดาลไฟ ปี2-แก้ไข-15-11-63.pn

รายการคนบันดาลไฟ ปี2

Clean Energy for Life

        สารคดีเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 4 ชนิด คือ โซลาร์เซลล์ / Waste to Energy / Biogas / Biomass ให้ความรู้ทั้งในด้านการจัดการ การผลิต การมีส่วนร่วมของชุมชนฯ รวมทั้งผลต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14:20 - 14:50 น. ทางช่องอมรินทร์ทีวี หมายเลข 34

EP.01 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จากพืชพลังงานแม่แตง

จุดเริ่มต้นของการมอบแสงไฟส่องสว่าง

ให้ชุมชน สู่การใช้พลังงานสะอาด

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงไฟฟ้าแม่แตง โรงไฟฟ้าชีวภาพ

แหล่งผลิตพลังงานสะอาด

ที่ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน

EP.02 ขี้หมูกู้โลก

ประโยชน์ดี๊ดีจากขี้หมู

ของเสียคุณภาพดี

ที่หลายคนเคยรังเกียจ

สู่การสร้างไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ที่สามารถลดค่าไฟในฟาร์ม

ได้ถึงปีละ 70 ล้านบาท

EP.03 โรงไฟฟ้า จากกากมันสำปะหลัง

โรงไฟฟ้าจากกากมันสำปะหลัง

ผลิตไฟฟ้าได้ดี แถมของเสียที่ได้

จากกระบวนการผลิตก็กลายเป็นวัสดุ

ปรับปรุงดิน น้ำเสีย

ช่วยให้เกษตรกรรอบๆ โรงไฟฟ้า

รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งกว่า 6 พันไร่

EP.04 โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น

นี่คือต้นแบบโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

ที่มีประสิทธิภาพที่สุดอีกแห่งหนึ่ง...

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น

ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้ถึง 22,441,680 kg.CO2 ต่อปี

แถมยังช่วยลดปัญหาขยะล้น

EP.05 เกาะยาว เกาะพลังแดด

จากวิกฤตสู่โอกาส

ในการใช้พลังงานสะอาด...

เกาะยาว เกาะพลังแดด

ที่ได้รวมกลุ่มฝ่าฟันวิกฤตขาดแคลน

พลังงานในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19

โดยได้ตั้งกลุ่ม “Doing” เกาะยาว ขึ้นมา

เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด

EP.06 โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

พาชมการกำจัดขยะแบบรักษ์โลก...

โรงงานผลิตไฟฟ้าหนองแขม

โรงงานแห่งแรกในกรุงเทพฯ

ที่มีนำขยะมาจัดการให้เป็น

พลังงานไฟฟ้า โดยการนำเทคโนโลยี

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้จัดการ

EP.07 โรงงานขยะบันดาลไฟ

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต

เป็นโรงงานกำจัดขยะอย่างครบวงจร

ที่มีการจัดการได้แบบ Zero Waste

และยังสามารถผลิตเป็นไฟฟ้าพลังงาน

สะอาดได้กว่า 12 เมกะวัตต์ต่อวัน

สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

EP.08 ไฟฟ้าจากก๊าซมูลไก่ จ.ลำปาง

ขี้ไก่ อีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกร

ต้องจัดการให้ดี หากการจัดการไม่ดี

จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

และสิ่งแวดล้อม วันนี้ คนบันดาลไฟ

ขอพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการ

เปลี่ยนขี้ไก่ให้มีค่า

จะมีวิธีการจัดการได้อย่างไร...

EP.09 โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน

คนบันดาลพาชมต้นแบบ

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน

ต้นแบบแห่งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้วัสดุ

ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ลดปัญหามลภาวะจากการทำการเกษตร

และสร้างรายได้สู่ชุมชนมากกว่าปีละ

100 ล้านบาท...

EP.10 พลังงานมูลสุกร พลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน

เปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อม

ให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน...

เจ้าของฟาร์มสุกร

เลือกวิธีการอยู่ร่วมกับชุมชน

ด้วยการหันมาใช้พลังงานสะอาด

โดยการเปลี่ยนของเสียในฟาร์ม

ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ขับเคลื่อนกิจกรรมในฟาร์ม 100%

EP.11 โรงงานผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

พาชมอีกหนึ่งต้นแบบ

การจัดการของเสีย ให้ไม่เสียของ

“ณ พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังอันดับ 1

ของประเทศไทย โรงงานแปรรูป

มันสำปะหลัง บริษัทเพชรธารา จำกัด”

ได้นำระบบไบโอแก๊สมาจัดการของเสีย

ได้อย่างครบวงจร และทำให้ของเสีย

ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

EP.12 โรงพยาบาลท่าสองยาง

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ผ่านการใช้พลังงานสะอาด...

โรงพยาบาลท่าสองยางติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อใช้พลังงานสะอาดเพิ่มคุณภาพชีวิต

ให้ชุมชนชายแดน ภายใต้แนวคิด

"ชุมชนชายแดนแห่งความสุข"

EP.13 โรงไฟฟ้าชีวภาพคุระบุรี พลังงานไฟจากน้ำเสียโรงงานน้ำมันปาล์ม

จากปัญหาเรื้อรัง...

สู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

โรงงานน้ำมันปาล์ม อำเภอคุระบุรี

จังหวัดพังงา ได้เปลี่ยนของเสีย

จากโรงงานน้ำมันปาล์ม ได้แก่ น้ำเสีย

ให้เป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้า

กลายเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาด

ให้ทุกชีวิตบนโลก

bottom of page