top of page

ไฟฟ้าสีเขียว UGT ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า😁


เมื่อสภาวะโลกรวนสร้างความแปรปรวนให้กับภูมิอากาศโลก และนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศที่ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การแสวงหาพลังงานทางเลือกอย่าง “พลังงานสีเขียว” ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นหนทางของการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะลดสภาวะโลกรวนได้อย่างยั่งยืน🍀

.

👉ปัจจุบันการใช้พลังงานสีเขียว หรือพลังงานที่มาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ล้วนเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดสภาวะโลกรวน คือ พลังงานทางเลือกใหม่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และหันมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นกระแสมาตรการการลดสภาวะโลกร้อน เช่น ภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน ข้อกีดกันทางการค้าต่างๆ ที่จะส่งผลให้ธุรกิจต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเหตุให้ความต้องการพลังงานสีเขียวยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจต่างๆ ได้ใช้พลังงานสีเขียวอย่างเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้มีการกำหนดแนวทางการใช้ “ไฟฟ้าสีเขียว” หรือ UGT (Utility Green Tariff) เพื่อการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ในราคาที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของภาครัฐ

.

🍀“ไฟฟ้าสีเขียว” หรือ UGT จะถูกขายในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก เพื่อรัฐจะได้ลงทุนพลังงานไฟฟ้าสีเขียวขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานก๊าซชีวภาพ ด้วยการแบ่งค่าบริการออกเป็น 2 แบบ คือ

ไฟฟ้าสีเขียว (UGT1) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเดิมของรัฐ โดยจะมีค่าบริการเพิ่ม (Premium) เพิ่มเติมจากอัตราค่าไฟฟ้าในบิลค่าไฟปกติ พร้อมกับค่าใบรับรองการผลิตไฟฟ้าสีเขียว (REC) ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครขอรับบริการในปริมาณต่ำกว่า 1 REC ได้ โดย 1 REC เท่ากับไฟฟ้า 1000 หน่วย เหมาะกับผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อย เพราะมีระยะเวลาในการขอรับบริการสั้นไม่เกิน 1 ปี

.

ไฟฟ้าสีเขียว (UGT2) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่มีอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวจากแหล่งที่ผู้ใช้เลือก พร้อมกับค่าใบรับรองการผลิตไฟฟ้าสีเขียว (REC) และค่าบริการระบบไฟฟ้า เป็นการออกแบบโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ เหมาะกับผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก และมีสัญญาการรับบริการนานตั้งแต่ 10-25 ปี

.

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการประกาศในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวภายในปี 2566 ก่อนจะมีการเปิดให้ซื้อขายไฟฟ้าได้จริงในช่วงปลายปี 2567 หรือต้นปี 2568 เรียกได้ว่าไฟฟ้าสีเขียว UGT นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือโรงงานที่ทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถซื้อไฟฟ้าสีเขียว UGT เพื่อใช้ช่วงกลางคืนได้ เพราะโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟได้แค่ในช่วงกลางวัน เมื่อใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT จะช่วยเพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น การจ่ายภาษีคาร์บอนก็จะลดลง และยังช่วยให้ขายคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย

.

ในเมื่อใช้แล้วดีกับโลกและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นแบบนี้แล้วจะรออะไร เปลี่ยนมาใช้ “ไฟฟ้าสีเขียว UGT” ทางเลือกใหม่กันดีกว่า🌏🍀


ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674668711338148&id=100063850761787&set=a.453117060159982&locale=th_TH&_rdc=2&_rdrComments


bottom of page