top of page

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid เพื่อคุณภาพชีวิตสุดสมาร์ท 🥰


ในอนาคตมนุษย์จะต้องพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติอย่างมหาศาล ทำให้ “Smart Grid” หรือ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ” จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากในอนาคต ว่าแต่ Smart Grid คืออะไร เราจะมาตอบข้อสงสัยให้ทุกคนได้รู้กัน! 🧐

.

Smart Grid (สมาร์ทกริด) คือการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ และทำงานร่วมกันเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถติดตามห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาด ตั้งแต่ กระบวนการผลิต การนำส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าโดยผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวมไปถึงความยั่งยืนในการผลิตเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย Smart Grid สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับครัวเรือนต่างๆ ผ่านโครงข่ายมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สำหรับประโยชน์ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid ก็มีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

.

ระบบไฟฟ้า ⚡: ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง และหากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ก็สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่มีความบกพร่องทางไฟฟ้าได้ในทันทีที่เกิดเหตุ

บริการ : ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติ

.

สังคมและสิ่งแวดล้อม : สามารถใช้ผสมผสานแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล ฯลฯ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้พลังงาน และสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน ทั้งยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอีกด้วย

อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงอยากรู้แล้วว่า อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Smart Grid กับ ระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม และเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการพัฒนา Smart Grid ขึ้นมา เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาจากระบบไฟฟ้าแบบเดิมที่ถูกออกแบบให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากแหล่งเดียว คือจากโรงงานไฟฟ้าไปยังครัวเรือน ซึ่งระบบไฟฟ้าแบบนี้เรียกว่า ระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ หรือ Centralized Power System

.

⚡โดยระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์นั้น กระบวนการทั้งหมดจะเริ่มต้นที่โรงงานผลิตไฟฟ้า และจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังครัวเรือนต่างๆ ผ่านทางสายไฟ ซึ่งถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้านี้จะใช้การได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน แต่สำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลตัวเมืองหรือโรงไฟฟ้า อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนไฟฟ้าได้

.

แต่ระบบ Smart Grid นั้นสามารถสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการผลิตแบบกระจาย หรือ Distributed Power Generation โดยมีศูนย์ควบคุมเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถมีโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทำให้การจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้างแหล่งไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม ขึ้นมาได้ ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูล และทำหน้าที่ในการวิเคราะห์สถิติต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตของระบบในอนาคตได้อีกด้วย

.

👉จะเห็นได้ว่า Smart Grid หรือ ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะนั้น สามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม และนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีความทันสมัย รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าตามผลการวิเคราะห์และประมวลผลของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ และตระหนักในความสำคัญของการลดพลังงานและใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

.

ที่มาข้อมูล :

https://www.mmthailand.com/

https://www.mmthailand.com/โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ-smart-grid/

https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/5524 https://blog.pttexpresso.com/smart-grid/ https://thai-smartgrid.com/vdo-smartgrid/


#คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ2023 #ใครไม่ChangeClimateChange

#เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #พลังงานสะอาด #กกพ #cleanenergyforlife

Comments


bottom of page