top of page

พลังงานชีวมวล พลังงานสะอาดใกล้บ้าน ช่วยโลก ช่วยเรา


พลังงานชีวมวล คือหนึ่งในพลังงานที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทย เพราะที่นี่เป็นเมืองแห่งวิถีเกษตรกรรม จึงไม่แปลกเลยที่เราจะมีวัตถุดิบเชื้อเพลิงมากมายที่เหลือทิ้งจากการทำสวน ไร่ นา และในหลายพื้นที่เรามีเหลือมากพอที่จะสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้


โรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี Gasification เนื่องจากวัตถุดิบในพื้นที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวลแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ เมื่อเทียบให้เห็นภาพมากขึ้น โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งนี้สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าสำหรับหมู่บ้านขนาดเล็กในชนบทได้ประมาณ 200 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกลางที่มีกำลังผลิตเพียงพอต่อความต้องการต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชนบท


ชาวบ้านเล่าว่า พื้นที่ราบแห่งนี้มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรจำพวก ข้าวโพด และมันสำปะหลังจำนวนมาก ซึ่งแต่ก่อนวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพด มันสำปะหลัง และวัสดุต่างๆ ชาวบ้านที่นี่จะใช้วิธีการเผา เพราะจะได้ไม่ต้องสูญเสียค่าจ้างคนงานจำนวนมากในการจัดการ แต่พอมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักวิจัยจากบริษัท ซาตาเกะ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการวิจัยในพื้นที่และได้นำแนวคิดเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวลเข้ามาสร้างความเข้าใจ วิธีการจัดการพืช สวน ไร่ นา ของชาวบ้านก็เปลี่ยนไป ชาวบ้านนำวัตถุดิบที่โรงไฟฟ้าต้องการมาแลกเปลี่ยน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ พวกเขาไม่ต้องเผา ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินในการจ้างแรงงานจำนวนมาก และที่สำคัญพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วย


งานวิจัยเผยว่า “สัดส่วนขององค์ประกอบก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) ที่เกิดจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตมีค่าความร้อนเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ำมันได้ดี ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว เรียกว่า แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัย ลดมลพิษ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”


โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวลแห่งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างการนำพลังงานสะอาดชีวมวลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแน่นอนโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ ทั้งในด้านอาชีพ สังคม หรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดการใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน


Comments


bottom of page