สำนักภาคใต้

โซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.01 โซลาร์เซลล์ระบบ On grid

E N E R G Y F O R L I F E

EP.02 เครื่องมือการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าก่อนติดตั้ง

E N E R G Y F O R L I F E

EP.03 การสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง

E N E R G Y F O R L I F E

EP.04 การออกแบบทางไฟฟ้า

E N E R G Y F O R L I F E

EP.05 อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.06 อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.07 เครื่องมือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.08 ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระบบ On grid

E N E R G Y F O R L I F E

EP.09 การเชื่อมต่อและตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.10 การทดสอบเดินระบบ

โซลาร์ศาสตร์

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA