top of page
129117242_1855853147905239_3864502559992

ขยะมีค่า...ควรรู้จักให้ดีก่อนคิดจะทิ้ง

การจัดการขยะแต่ละประเภทแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนจะทิ้งลงถังควรรู้จักขยะชิ้นนั้นก่อนว่าคือ ขยะประเภทใด เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำขยะประเภทนั้น ๆ ไปจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูคลิปนี้เสร็จแล้ว มาสัญญากันนะ...ว่าจะแยกทิ้งให้ถูกประเภท
 

#คนบันดาลไฟ #CLEANENERGYFORLIFE #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ. #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #SOLARPOWER #WASTETOENERGY #BIOMASS #BIOGAS

bottom of page