อบรมช่างบันดาลไฟ

กิจกรรมอบรมโซลาร์เซลล์ หลักสูตรช่างโซลาร์เซลล์พร้อมการทดสอบ 
โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
ร่วมกับ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเครือข่ายคนบันดาลไฟ

 

หลักสูตรอบรมช่างบันดาลไฟ
หลักสูตรอบรมโซลาร์เซลล์ระยะสั้นพร้อมทดสอบ (จำนวน 36 ชั่วโมง ) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ ๑ ให้กับช่างโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย จำนวน 20 รุ่น ๆ  ละ 20 คนทุกภาคทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน  เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศวิชาชีพ วิชาช่างโซลาร์เซลล์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ  


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมช่างบันดาลไฟ
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. มีสภาพร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
5. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


หลักสูตรอบรมช่างบันดาลไฟ และระยะเวลาการฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมโซลาร์เซลล์ระยะสั้นพร้อมทดสอบ (จำนวน 36 ชั่วโมง ) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

รับสมัครภาคเหนือ
ช่าง .png
รับสมัครภาคกลาง-ตะวันออก
ช่าง .png
รับสมัครภาคอีสาน
ช่าง .png
รับสมัครภาคใต้
ช่าง .png

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA