top of page

ERC SANDBOX นวัตกรรมพลังงาน 🍀เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน


จากปัญหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดความผิดเพี้ยนทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อโลกและมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ทั่วโลกจึงเริ่มตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานสะอาด เป็นทางเลือกสำคัญที่สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกรวนได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน🌱

.

เมื่อพลังงานไฟฟ้าคือตัวแปรหลักในการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโลกยุคใหม่ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจึงต้องเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการติดโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในที่อยู่อาศัยกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญของโลกวิถีใหม่ อย่างโครงการ ERC SANDBOX โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการด้านพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย 🏠

.

สำหรับ “โครงการ ERC SANDBOX” หรือ “ENGY Energy is Yours” มีเป้าหมายในการมุ่งจัดการบริหารพลังงานในบ้านแต่ละหลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำระบบบริหารจัดการพลังงาน (Micro Energy Management System) ที่กฟผ. พัฒนาขึ้นมาใช้ ทั้งยังมีการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคา (Solar Rooftop) การจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ที่พักอาศัย (Vehicle to Grid : V2G) และการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage) ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจริงจังของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม

.

การดำเนินการโครงการ ERC SANDBOX ได้ทำการทดสอบนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนบริการด้านพลังงานทั้งหมด 5 นวัตกรรม ได้แก่


นวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer to Peer Energy Trading Platform) เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่นวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Net Metering และ Net Billing เพื่อศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)นวัตกรรมระบบบริหารจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด (Micro Grid) นวัตกรรมระบบบริหารจัดการและรวบรวมโหลด และแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Supply and Load Aggregators) คือ การรวบรวมโหลดจากศูนย์กลางพลังงาน จากนั้นจึงนำไปบริหารจัดการแจกจ่ายพลังงานอย่างเหมาะสมต่อไป

.

การนำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการด้านที่อยู่อาศัยของโครงการ ERC SANDBOX ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นแนวทางที่จะช่วยนำไปสู่การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ซึ่งส่งผลให้ค่าไฟในกลุ่มของที่อยู่อาศัยมีราคาถูกลง ขณะที่การไฟฟ้าเองก็ได้ประโยชน์จากการทดสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน ในการรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อันนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคตที่มีทั้งประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการสร้างก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง เป็นการนำไปสู่การสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน🌍🌱

.

ที่มาข้อมูล :

- https://techsauce.co/pr-news/sc-asset-to-erc-sandbox-manage-energy-in-home

- https://www.egat.co.th/home/20220222-pre01/

- https://www.energynewscenter.com/กกพ-เตรียมเปิดให้-6-โครงก/


#คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ2023 #ใครไม่ChangeClimateChange

#เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #พลังงานสะอาด #กกพ #cleanenergyforlif


Comments


bottom of page