top of page

AI กับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์


เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นทุกวัน เพื่อตอบสนองคำสั่งและคิดให้ได้มากกว่ามนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยี AI ได้ถูกนำมาปรับใช้กับวงการพลังงานทั่วโลก เช่นกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และก่อเกิดประโยชน์สูงสุด


ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนทรัล ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้เรียนรู้และทดลองนำเทคโนโลยี AI ใส่ลงไปในเครื่องจักรการผลิตเพื่อช่วยนำแร่ Perovskite มาใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากกระบวนการโฟโตโวทาลิกมาเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใช้งานได้จริง โดยแร่ Perovskite นั้นสามารถทำงานได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลาย ในอนาคตอาจสามารถทำเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบสีทาบ้าน หรือแผ่นฟิล์มติดรถยนต์ก็เป็นได้


ในปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์นิยมผลิตมาจากซิลิคอน เพราะประสิทธิภาพการรับแสงของมัน แต่นั่นก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าและมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่การใช้แร่ Perovskite ที่มีข้อดีเหนือกว่าก็ยังคงมีอุปสรรคในการทดลองอยู่ นั่นคือการเปลี่ยนแร่นี้ให้มีเสถียรภาพเพียงพอในการใช้งาน ซึ่งนักวิจัยใช้เวลายาวนานเพื่อค้นหาสูตรเคมีที่เหมาะสม แต่ก็ยังคงทำไม่ได้ นั่นทำให้เกิดการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยในที่สุด ทีมนักวิจัยได้นำงานวิจัยเกี่ยวกับแร่ Perovskite มากกว่า 2,000 ฉบับ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากกว่า 300 จุด ป้อนให้กับ AI ที่พวกเขาได้วางระบบไว้ให้มันคำนวณสูตรที่เหมาะสมออกมาให้ โดยนี่อาจเป็นแนวทางใหม่ในการทดลองออกแบบวัสดุในอนาคตได้เลยทีเดียว และแน่นอนด้วยศักยภาพขั้นสูงของปัญญาประดิษฐ์พวกมันก็สามารถทำการทดลองและเลือกใช้สูตรเคมีที่มีค่าเหมาะสมได้สำเร็จ


จากความสำเร็จในการทดลองของนักวิจัยในครั้งนี้ ทำให้เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ก้าวหน้าขึ้นไปอีก มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เฉกเช่นปณิธานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มากขึ้นไปด้วย


コメント


bottom of page