top of page

4 พลังงานสะอาดเพื่อชีวิต


“ พลังงาน” ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต แม้ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเราก็ยังคงใช้พลังงานอยู่เสมอ ตั้งแต่การใช้พลังงานจากลม จากน้ำ และจากไฟ จนพัฒนามาถึงพลังงานไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกแบบสุด ๆ ในปัจจุบัน แต่ถ้ามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าพลังงานต่าง ๆ ที่เราเอามาใช้ ต้องผ่านกระบวนการผลิตมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ประโยชน์ จนไม่นานมานี้พวกเราค้นพบว่า การได้มาซึ่งพลังงานหลายประเภทต่างๆ นั้น มีบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติในธรรมชาติตามมา ทำให้มนุษย์เริ่มคิด และเกิดความพยายามในการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนั่นคือที่มาขอ “ พลังงานสะอาด”

“พลังงานสะอาด” ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมวลมนุษย์ เพราะนอกจากเราจะใช้พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังเอาของเสียที่เกิดจากชุมชน เมือง และอุตสาหกรรมมาใช้ ก่อให้เกิดเป็นพลังงานสะอาดและลดภาระของเสียแก่โลกได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย


หากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ พลังงานสะอาด คือ พลังงานจากธรรมชาติ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแปรรูปพลังงาน การใช้พลังงาน จนถึงการจัดการของเสียจากการแปรรูปพลังงานนั้น ทุกขั้นตอนจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการภาวะโลกร้อน ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์คิดค้นนวัตกรรมการผลิตนวัตกรรมพลังงานสะอาดขึ้นมาหลายตัวด้วยกัน และวันนี้เพจคนบันดาลไฟก็จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ 4 พลังงานสะอาดที่สามารถใช้ได้จริงในประเทศไทยและเป็นทางเลือกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต มาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน


พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR POWER) : พลังงานแสงอาทิตย์คือ พลังงานแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ ผ่านการแปรรูปโดยผ่านแผงโซลาร์เซลล์และกระบวนการสังเคราะห์พลังงาน เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ฟรีและไม่มีวันหมด


พลังงานขยะ (WASTE TO ENERGY) : พลังงานขยะ คือ พลังงานที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายขยะเพื่อก่อให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า กำจัดของเสีย เพิ่มคุณค่าให้พลังงานจากขยะ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

- การย่อยสลายขยะโดยไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อให้เกิดก๊าซหลุมฝังกลบ และนำก๊าซนั้นไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

- การเผาไหม้ขยะในเตาเผาขยะ เพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนและนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า


พลังงานก๊าซชีวมวล (BIOMASS) : พลังงานก๊าซชีวมวล คือ พลังงานที่ได้จากกากพืช เศษไม้ และผลิตผลทางการเกษตร นำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ในเตาเผา เพื่อนำความร้อนที่ได้ไปผลิตไฟฟ้า เป็นการนำเศษวัสดุจากผลิตผลธรรมชาติมากำจัดและก่อให้เกิดพลังงานสะอาด


พลังงานก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) : พลังงานก๊าซชีวภาพ คือ พลังงานที่ได้จากของเสียจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก โคลนจากน้ำเสีย ขยะประเภทของแข็งจากเมือง หรือ ของเสียชีวภาพจากอาหารสัตว์ ผ่านกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน เพื่อให้เกิดเป็นมวลก๊าซลอยตัวขึ้นเหนือผิวน้ำ เพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด


พลังงานสะอาดกลายเป็นสิ่งขับเคลื่อนวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์ โดยที่เรายังสามารถใช้และอยู่ร่วมธรรมชาติได้โดยไม่ทำลาย ถือเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนโลก และบทความหน้า เพจคนบันดาลไฟจะมาเจาะให้ทุกท่านได้รู้จัก 4 พลังงานสะอาดที่เกิดขึ้นจริง ใช้ได้จริงในประเทศไทยอย่างลึกซึ้งมากกว่านี้ ร่วมเปลี่ยนและขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นไปพร้อมกันนะ ^^


Comentarios


bottom of page