top of page

ไฟจากฟ้า เพื่อโรงพยาบาลชุมชน


“สุขภาพ” คือสิ่งล้ำค่า ที่ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยาจก ก็ล้วนต้องการมีสุขภาพที่ดีทั้งนั้น ซึ่งจากปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เราตระหนักว่า “โรงพยาบาล” คือสิ่งที่สำคัญมากในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดี นั่นจึงเป็นที่มาของความพยายามช่วยลดภาระให้กับโรงพยาบาล โดยการหวังให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าผ่านการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ผ่านโครงการบริจาคของทุกภาคส่วน “โครงการ 77 โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” เพื่อ 77 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ


“โครงการ 77 โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน มีเป้าหมายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่ 77 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อหวังที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้าลง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โครงการนี้เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จากเป้าหมายที่ตรงกันของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กระทรวงพลังงานและมูลนิธิแพทย์ชนบท โดยออกแบบให้มีการระดมทุนจากสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยมีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนในหลายภาคส่วน หลังจากเปิดโครงการพบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจากการบริจาคโดยประชาชนรายเล็กรายน้อย ทั้งที่บริจาคให้โรงพยาบาลเป้าหมายโดยตรง และบริจาคผ่านมูลนิธิแพทย์ชนบท จนทำให้หลายโรงพยาบาลปิดการรับบริจาคหลังมียอดเงินเพียงพอที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 100 กิโลวัตต์


ทางมูลนิธิแพทย์ชนบท และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ช่วยกันคัดกรองโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ได้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องลดรายจ่ายเร่งด่วนก่อน ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมในเชิงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น หลังคาโรงพยาบาลที่จะรับน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์ได้ ที่สำคัญมีแรงสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมบุคลากร ที่จะทำให้โครงการเดินหน้าได้ตามเป้าหมาย


และในวันนี้ “โครงการ 77 โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” ได้เดินหน้าเข้าสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กับ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งได้ปิดรับบริจาคไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้โครงการ 77 โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า จะนำเงินบริจาคที่ได้จากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ไปสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นผ่านการลดภาระค่าไฟฟ้าของ 77 โรงพยาบาลชุมชนลง เพื่อให้เหลือเงินส่วนต่างไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษา ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป


Comments


bottom of page