top of page

ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน


ในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ผ่านมา พวกเราชาวคนบันดาลไฟคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ชีวิตของพวกเราที่ต้องกักตัว หยุดเชื้อ เพื่อชาตินั้น ผูกพันกับการใช้พลังงานอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะทำอะไรในบ้านล้วนต้องมีพลังงานไฟฟ้ามาสนับสนุนอยู่เสมอ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดนั้น เรามองเห็นถึงความพยายามพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วิถีชีวิต เทคโนโลยี หรือ พลังงาน ซึ่งเชื่อว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเราอาจตั้งเป้าหมายของการพัฒนา โดยลืมมองถึงผลกระทบที่เกิดกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ธรรมชาติจะต้องทวงคืน


พลังงานสะอาด ” จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เราสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ “พลังงานสะอาด” หรือ “CLEAN ENERGY” คือ กลุ่มพลังงานทางเลือกใหม่ ที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนในกระบวนการผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากขยะ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ที่ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนพลังงานที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เป้าหมาย และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อโลก


“คนบันดาลไฟ”ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมองเห็นหนทางพัฒนาและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะ 4 พลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนไทย #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ #พลังงานชีวมวล #พลังงานชีวภาพ และร่วมขับเคลื่อนให้พลังงานสะอาดเข้าถึงทุกกิจกรรม ทุกพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือ คือ โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2 เพื่อสื่อสารประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจริงให้ทุกคนได้เข้าใจและไปปรับใช้ในชีวิตของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


Comments


bottom of page