top of page

ปลูกผักในโซลาร์ฟาร์มรายได้ X2


“โซลาร์ฟาร์ม” ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วโลก กลายเป็นกระแสและเทรนด์ธุรกิจที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนกำลังจับตามอง เฉกเช่นเดียวกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA บริษัทกลุ่มผู้นำพลังงานในประเทศไทยที่กำลังปรับตัวจากธุรกิจด้านพลังงานยุคเก่า… สู่ธุรกิจพลังงานสะอาด เช่นกัน


EA ได้ศึกษาแนวทางการปรับตัว และกำลังมองเห็นทางตันของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเหล่านี้มีแต่หมดไปเรื่อยๆ และไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และยังส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้มองหาทางเลือกใหม่ๆในการทำธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสะท้อนถึงจุดยืนในการทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศได้


จากการปรับตัวครั้งนี้ทำให้ EA มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมกำลังผลิตถึง 90 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่รูปแบบของโซลาร์ฟาร์มที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบปรับหมุนตามทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่กว่า 2,354 ไร่ และมีแผงโซลาร์เซลล์รวมกันทั้งสิ้น 420,000 แผง ซึ่งจากการประเมินสามารถผลิตไฟฟ้ารองรับการใช้งานในชุมชนให้เขตหัวเมืองและชนบทได้ถึง 60,000 ครัวเรือน


นอกจากเรื่องของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มแล้ว EA ยังได้ผลักดันให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับคนในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกร เช่น การปลูกผักใต้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและถือเป็นการบำรุงดินไม่ให้เสื่อมโทรมอีกด้วย ซึ่งโมเดลนี้น่าจะขยายไปยังพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถจำหน่ายผักไปยังทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกไปต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ เสริมอาชีพแก่ชุมชนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วย


นอกจากเราจะสามารถได้ไฟฟ้าจากธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่าง “โซลาร์ฟาร์ม” แล้ว สิ่งที่ต่อเนื่องกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหากมีการส่งเสริมและออกแบบระบบการจัดการเพื่อพวกเขาและสิ่งแวดล้อม นั่นคือการเกื้อกูลกันระหว่างภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยพลังงานสะอาดของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)


Comments


bottom of page