top of page

“ชุมชนบ้านหนองสะโน”กับการเลือกใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน


“ความยั่งยืน” คือเป้าหมายสูงสุดของหลายโครงการ ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมมือกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จได้จริงในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทิศทางเดียวกัน และได้ออกข้อกำหนดให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดไปศึกษาความเป็นไปได้ โดยใช้ Social Business Initiative เป็นแนวทางเริ่มต้นขับเคลื่อนจากชุมชนในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้า หรือบริการที่โดดเด่นในท้องถิ่น


จากการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนความยั่งยืนในชุมชนในครั้งนี้ ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้ามามีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559 และเลือกที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ใน 2 โครงการด้านพลังงาน ประกอบไปด้วย โครงการโรงอบแห้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 6 x 8.2 เมตร ซึ่งจะมาช่วยในการตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าว ซึ่งเป็นที่ต้องการ และกำลังได้รับความนิยมในตลาด รวมถึงพริก ฟักทอง ข้าวโพด เม็ดพริกไทย กล้วย ฯลฯ และโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,000 วัตต์ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งในชีวิตประจำวันและด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน


“หนองสะโน โมเดล” คือหนึ่งในตัวอย่างโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่สนับสนุน รัฐสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 สาขาด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) ที่คัดเลือกและมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานาชาติ และเป็นสิ่งที่ยืนยันความยั่งยืนและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง


ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/news/local/2184285

https://www.pea.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/ArtMID/542/ArticleID/31730/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-Solar-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88-PEA-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1bottom of page