top of page

ขอนแก่น โรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ชุมชนขยาย เมืองขยาย แน่นอนว่าความต้องการในปัจจัย 4 ของมนุษย์ย่อมต้องเพิ่มมากขึ้นไปด้วย “เทศบาลนครขอนแก่น” เป็นอีกเมืองใหญ่ที่กำลังพัฒนาก้าวสู่ความเป็น SMART CITY เมื่อความเจริญมากขึ้น ผู้คนมากขึ้น ขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มขึ้น เมืองใหญ่แห่งนี้ก็ต้องมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง


“โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากขยะ” จึงถูกเสนอเป็นแนวคิดแรกๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของที่นี่ เพราะปลายทางของขยะที่ถูกกำจัดโดยการเทลงหลุมฝังกลบ อาจไม่ตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในรูปแบบของ SMART CITY อีกต่อไป เนื่องจากมีขยะบางจำพวกที่ตกค้างอยู่ในธรรมชาติได้เป็นเวลานานกว่าจะย่อยสลาย ดังนั้นอีกหนึ่งทางเลือกในการกำจัดขยะ คือ การนำแนวคิด Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ โดยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนในอนาคต ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยผลักดัน จึงทำให้มีการนำขยะหมุนเวียนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จึงได้เกิดขึ้นเป็น “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะได้รับการผลักดันให้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 ของประเทศไทยด้วย


โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในปี พ.ศ. 2558 ให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากขยะ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะได้ถึง 400 - 650 ตัน/วัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง 6 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 4.5 เมกะวัตต์ ถือเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบปิด มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มีความชื้นสูงได้มากถึง 80% (มีปริมาณน้ำ 80 ส่วน และเชื้อเพลิงขยะ 20 ส่วน) ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ และที่สำคัญไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ (ZERO DISCHARGE) ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางกลิ่น ฝุ่นละออง หรือแม้กระทั่งน้ำเสีย ได้มีการบำบัดน้ำเสีย (ZERO DISCHARGE) ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ให้กลายเป็นน้ำใสที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้


ขอนแก่นจัดการกับปัญหาขยะล้นเมือง โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นั่นคือหนทางการจัดการปัญหาขยะโดยหมุนเวียนทรัพยากรนำกลับมาใช้ใหม่ การได้มาซึ่งพลังงานสะอาดจากขยะอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง แต่ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล และที่แอดมินถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆ เลย คือการลดปริมาณขยะบ่อฝังกลบ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ กลิ่นเหม็น และฝุ่นควันจากอุบัติภัยไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพของชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีแผนรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงขยะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะรองรับและจัดการกับปัญหาขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต

コメント


bottom of page