สำนักศรีแสงธรรม

E N E R G Y F O R L I F E

EP.01 ระบบโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.02 แบบจำลองระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.03 การทำงานของโซลาร์เซลล์ แบบออฟกริด

E N E R G Y F O R L I F E

EP.04 อุปกรณ์ที่จำเป็นและข้อมูลที่ควรรู้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.05 การต่อวงจรขนาน และวงจรอนุกรม 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.06 การต่อระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้กับปั๊มน้ำ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.07 โซลาร์เซลล์ชุดเข็นนอนนาสำหรับการเริ่มต้นใช้งานโซลาร์เซลล์

วิชาโซลาร์ศาสตร์

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA