TV SHOW

S__3293215.jpg

แรงบันดาลใจจากบุคคลและสถานที่

ต้นแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ

S__3293214.jpg

รายการภารกิจพิชิตตะวัน

Mission ครั้งสำคัญของเมืองไทยกับ 8 ผู้ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่ 11 พื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนพลังงาน พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายโซาร์เซลล์บันดาลไฟฟ้าให้กับหลายพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

S__3293213.jpg

รายการคนบันดาลไฟ ปี2

สารคดีเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 4 ชนิด คือ โซลาร์เซลล์ / Waste to Energy / Biogas / Biomass 

รายการคนบันดาลไฟ